top of page

TAUSTAA

- kelkan ohjattavuus?

- kelkan kiinnijääminen?

- vahinkoriskit?

- ajokortti?

- ajonopeus?

- käyttösäännöt?

- Kuinka vaikeaa Alpinan kelkkoja on ohjata kun ne ovat niin painavia?

Ohjaaminen on helppoa koska Alpina-lumiajoneuvoja ei ohjata kuljettajan painoa siirtämällä vaan ohjaustangon avulla. Painopisteen siirtämisestä ei ole käytännössä hyötyä eikä sille ole tarvetta koska Alpina-lumiajoneuvojen painopiste on optimoitu ohjattavuutta ajatellen. Alpina-lumiajoneuvojen kääntyvyys on parempi kuin useimpien pitkätelaisten työkelkkojen, koska Alpina-lumiajoneuvojen telaston pituus on suhteellisen lyhyt, vaikka tuplatelaisuuden ansiosta niiden pinta-ala on lähes kaksinkertainen yksitelaisiin verrattuna.

- Kuinka tuollaisen möhkäleen saa irti jos se jää kiinni?

Alpina-lumiajoneuvojen pintapaine on pienempi kuin useimpien yksitelaisten kelkkojen, joten kelkan kiinnijääminen ei ole kovin todennäköistä, kunhan kuljettaja suunnittelee reittinsä, joka kelkkojen leveyden vuoksi ei voi suuntautua minne tahansa. Alpina-lumiajoneuvojen alhaisen pintapaineen johdosta ne "kelluvat" jopa puuterilumella, jossa liikkuminen ilman lumikenkiä olisi käytännössä mahdotonta. Alhainen pintapaine, astinrautojen ulottuminen vain muutaman sentin telamattojen reunojen yli ja noin 1,7 neliömetrin kantava telamattopintala mahdollistavat myös liikkumisen vesisohjossa jopa yksitelaisia kelkkoja helpommin ja varmemmin. Mikäli kiinnijäämisen riski metsämaastossa on kuitenkin olemassa, kannattaa ottaa mukaan kannettava vinssi tai asentaa kiinteä vinssi, joihin sähkön saa helposti Alpina-lumiajoneuvoissa.

- Kuinka pahoja vahinkoja noin painava kelkka aiheuttaa maastoon ja reiteille?

Alpina-lumiajoneuvojen pintapaine on suuren telamattopinta-alan ansiosta pienempi kuin useimpien yksitelaisten kelkkojen, joten niiden aiheuttamat riskit luonnolle ja reiteille aiheutuvista vahingoista ovat alhaisemmat kuin yksitelaisilla moottorikelkoilla, puhumattakaan moottorikelkoiksi rekisteröidyistä telamoottoripyöristä ja telamönkijöistä. Alpina-lumiajoneuvojen telamattojen suuren leveyden ja pinta-alan, telamattojen matalan harjakorkeuden (kokonaiskorkeus vain 32 mm) sekä korkeamman painon johdosta niiden kiihtyvyys ei ole yksitelaisten moottorikelkkojen ja moottoripyörien luokkaa, eivätkä ne kiihdytettäessä "kaivaudu" sutimalla ja siten aiheuta vahinkoja moottorikelkkailureitistölle. Alpina-lumiajoneuvojen eteneminen perustuu siis korostuneesti telamattojen kitkan luoman pidon eikä niinkään harjakorkeuden luoman työntövoiman hyödyntämiseen.

- Minkälainen ajokortti Alpinan kelkkojen kuljettajalla täytyy olla?

31.12.2018 alkaen Alpina-lumiajoneuvoja koskevat T-ajokorttiluokan vaatimukset.

- Mikä on Alpinan kelkkojen ajonopeus?

Alpina-lumiajoneuvot kuuluvat 31.12.2018 alkaen nk. raskaiden moottorikelkkojen ajoneuvoluokkaan, ja niitä koskevat moottorikelkkojen nopeusrajoitukset eli:

- tiellä ja virallisilla moottorikelkkailureiteillä nk. käyttöasetuksen 3 § mukaisesti enintään 60 km/h ja

- maastosssa maastoliikennelain 14 § mukaisesti:

maa-aluelle enintään 60 km/h ja

jääalueella enintään 80 km/h.

- mikäli lumiajoneuvon perässä on perävaunu korkein sallittu ajonopeus on kuitenkin kaikilla alueilla 40 km/h

 

Lisäksi on syytä ottaa huomioon, että Alpina-lumiajoneuvojen jousitus on suunniteltu työkäyttöön, joten niiden jousitusta ei ole optimoitu yli 40 km/h ajonopeuksia ajatellen. Transalp-vaunujen korkein valmistajan suosittelema ajonopeus on 25 km/h.

- Missä Alpinan kelkoilla saa ajaa?

Tällä hetkellä Alpina-moottorikelkoilla saa kiistatta ajaa:

- yksityisillä mailla ja yksityisillä moottorikelkkailuväylillä maanomistajan ja reitinpitäjän luvalla,

- vesistöjen jäillä,

- Metsähallituksen moottorikelkkailu-urilla, mikäli kelkka on liikennevakuutettu ja Metsähallituksen lupaehdot muutoin täyttyvät,

- metsäteillä ilman maanomistajan lupaa, maastoliikennelain 24 § edellytysten täyttyessä eli lumipeitteen aikaan edellyttäen, että metsätien pitäjä on sulkenut metsätien muulta ajoneuvoliikenteeltä kuin moottorikelkoilta, sekä

- 31.12.2018 alkaen virallisilla moottorikelkkailureiteillä, jotka reitinpitäjä on osoittanut raskaille moottorikelkoille soveltuksi tätä tarkoittavin liikennemerkein.

Kiistanalaista tällä hetkellä on Alpina-moottorikelkkojen käytön luvallisuus sellaisilla virallisilla moottorikelkkailu-reiteillä, joiden soveltuvuutta raskaiden moottorikelkkojen käyttöön ei ole arvioitu reitinpitäjän toimesta ja joita ei ole liikennemerkein osoitettu raskaille moottorikelkoille sopiviksi.

Lähtökohtaisesti 31.12.2018 voimaan tulleet lainsäädännön muutokset asettavat nk. raskaiden moottorikelkkojen ajoneuvoluokkaan kuuluville Alpinan moottorikelkoille maanlaajuisen pääsäntöisen käyttokiellon virallisilla moottorikelkkailureiteillä, josta reitinpitäjät tosin voivat halutessaan tehdä poikkeuksia osoittamalla liikennemerkein raskaiden moottorikelkkojen käytön luvallisuus. Tällainen maanlaajuinen pääsääntöinen tuotteiden käyttökielto on kuitenkin ristiriidassa Euroopan Unionin perussopimuksen kanssa (Sopimus Euroopan Unioin Toiminnasta artiklat 34 ja 36), rajoittaessaan EU:ssa valmistettujen ja CE-merkittyjen tuotteiden käyttöä, nk. määrällisiin rajoituksiin rinnastettavien käyttökieltojen avulla, vaikka ko. käyttökiellot eivät täytä EU-oikeuden asettamia vaatimuksia. Tällaisten käyttökieltojen asettaminen loukkaa nimittäin yhtä EU:n keskeisimmistä perusvapauksista: tavaroiden vapaata liikkuvuutta sillä käyttökiellot rajoittavat merkittävästi tavaroiden kysyntää Suomen markkinoilla. Tästä ylikansallisen ja välittömästi velvoittavan EU-oikeuden loukkaamisesta johtuen, Suomen tie- ja maastoliikennelainsäädäntöä ei näiltä osin saa soveltaa tavalla, joka tarkoittaa tavaroiden vapaan liikkumisen rajoittamista EU:n sisämarkkinoilla.

​Vaikka 31.12.2018 voimaantulleet lainsäädännön muutokset ovat viimein osittain korjanneet aiemman lainsäädännön räikeimmät EU-oikeuden loukkaukset, voimassaoleva lainsäädäntö on siis edelleen EU-oikeuden vastainen. Kuten jo lainvalmisteluvaiheessa EU-komissio huomautuksessaan selkeästi totesi, pääsääntöisen käyttökiellon asettaminen EU:ssa valmistetuille ajoneuvoille niiden tärkeimmillä liikenneväylillä, ilman velvollisuutta poikkeuspäätösten tekemiseen kohtuullisessa ajassa ja lainsäädännössä asetettujen kriteerien mukaisesti, on EU-oikeuden perussopimuksen vastaista. Suomen kansallisessa lainsäädännössä nyt omaksutun mukainen pääsääntöinen käyttökielto ei nimittäin täytä yhtäkään SEUT 36 artiklan ja EU-tuomioistuimen oikeuskäytännön asettamista kumulatiivisista kriteereistä eli pääsääntöiselle käyttökiellolle ei ole objektiivisia perusteita jonkin välttämätöntä suojelua vaativan yhteiskunnallisen edun suojaamiseksi, eikä rajoitus ole myöskään tehokas, saatikka oikeasuhtainen eli mahdollisimman vähän tavaroiden vapaata liikkuvuutta rajoittava. Voimassaoleva lainsäädäntö loukkaa siis sekin EU-oikeutta ja yhtiöt tulevat tekemään uuden kantelun EU-komissiolle. EU-komission voidaan samoin odottaa jatkavan asiassa aiemmin antamansa huomautuksen mukaisesti toimenpiteitä, joiden loppupäässä häämöttää Suomen valtion haastaminen EU-tuomioistuimeen EU-oikeuden loukkauksesta. EU-tuomioistuimen ratkaisu mahdollisessa tumioistuinasiassa tulee puolestaan oikeuskäytännön (erityisesti Mickelsson & Roos sekä Sandström -ratkaisut) mukaisesti väistämättä olemaan Suomen valtiota vastaan.

Toisin sanoen, voimassaoleva kansallinen lainsäädäntö on päivänselvästi EU-oikeuden vastainen sillä EU-komissio on jo etukäteen todennut sen rikkovan EU-oikeuden vaatimuksia. Käytännössä siis kaikki Suomen viranomaiset ovat velvoitettuja kunnioittamaan Europan Union perussopimusta (SEUT) ja jättämään huomiotta sen kanssa ristiriidassa olevan kansallisen tie- ja maastoliikennelainsäädännön niiltä osin kuin se loukkaa SEUT:n takaamaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta asettamalla EU:ssa valmistettujen ja CE-merkittyjen tuotteiden käyttöä perusteetta rajoittavia nk. määrällisiin rajoituksiin rinnastettavia käyttökieltoja. Alpina-lumiajoneuvojen käyttäminen myös sellaisilla virallisilla moottorikelkkailureiteillä, joiden soveltuvuutta raskaiden moottorikelkkojen käyttöön ei ole reitinpitäjän toimesta suoritettu, on yhtiöiden oikeudellisen asiantuntijan tulkinnan mukaan tämän vuoksi sallittua, kunhan Alpina-lumiajoneuvot ovat rekisteröityjä ja vakuutettuja. Pääsääntöiseen käyttökieltoon nojautumisen sijasta, reitinpitäjät voivat toki maastoliikennelain 20 §:n mukaisesti asettaa liikenneturvallisuuden edellyttämiä paikallisia nopeus- ja painorajoituksia esim. silloille.

Vertailukohtana ylikansallisen EU/ETA-oikeuden takaamasta käytön luvallisuudesta, kansallisesta lainsäädännöstä huolimatta, voidaan mainita Norjan ja Tanskan vesiskoottereiden käyttöä aiemmin koskeneet ja Ruotsissa edelleen näennäisesti voimassa olevat vesiskoottereiden käyttöä koskevat kiellot, jotka ovat ko. maissa todettu EU/ETA-oikeuden vastaisiksi, EU-tuomioistuimen vuonna 2009 antaman Mickelsson & Roos -ratkaisun jälkeen. Näissä maissa EU/ETA-oikeutta loukkaava kansallinen lainsäädäntö on jätetty soveltamatta joko valvontaviranomaisten tai tuomioistuinten toimesta joko määräaikaisesti tai toistaiseksi eli käyttö on katsottu lailliseksi kansallisen lainsäädännön käyttökiellosta huolimatta.

Alpina Snowmobiles S.r.l ja Polartec Motor Oy tulevat, Pohjoismaisiin esimerkkeihin nojautuen, pyytämään Suomen ylimpiä valvonta- ja syyttäjäviranomaisia antamaan tilannetta selkeyttävät soveltamisohjeet valvonta- ja syyttäviranomaisille, EU-oikeuden nk. lojaalisuusperiaatteen ja nk. vilpittömän yhteistyön periaaatteen edellyttämällä tavalla. Tämä tarkoittaa Työ- ja elinkeinoministeriön laatiman julkaisun EU:n sisämarkkinat - opas viranomaisille sivulla 8 todetun mukaiseti tarkoittaa seuraavaa:

”Kansallisille viranomaisille tämä merkitsee sitä, että kansallisten lakien ja määräysten lisäksi huomioon on otettava EU-oikeus. Lainsäätäjästä, hallituksesta ja muista viranomaisista riippumatta kaikki yksittäiset viranomaiset vastaavat omalta osaltaan siitä, että EU-oikeutta noudatetaan ja sovelletaan asianmukaisesti. Tämä johtuu SEUT-sopimukseen sisältyvästä lojaalisuusvelvoitteesta.

EU-oikeuden noudattaminen merkitsee seuraavia asioita:

- EU-oikeuden kanssa ristiriidassa olevaa kansallista lainsäädäntöä (lakia, asetusta tai muuta määräystä) ei tule noudattaa. Jos viranomainen havaitsee, että jokin kansallinen säännös on ristiriidassa EU-oikeuden kanssa, sen tulee jättää kyseinen säännös huomiotta. Kansallisen lainsäädännön noudattamista ei sen vuoksi voida käyttää perusteluna sille, että viranomainen toimii EU-oikeuden vastaisesti. Tämä voi merkitä viime kädessä sitä, että kansallisen lainsäädännön noudattaminen saattaa olla lainvastaista. Joissakin tapauksissa valtio voidaan myös velvoittaa maksamaan yksityishenkilöille korvauksia EU-oikeuden rikkomisesta.  

- On varmistettava, etteivät viranomaisen omat toimenpiteet ole EU-oikeuden vastaisia. Tämä koskee kaikenlaisia viranomaistoimia siitä riippumatta, onko jokin ylemmänasteinen sääntö ristiriidassa EU-oikeuden kanssa vai ei.”

Toisin sanoen, mikäli Suomen viranomaiset soveltavat EU-oikeuden vastaista kansallista lainsäädäntöä tavalla, joka tarkoittaa EU:ssa valmistettujen ja CE-merkittyjen Alpina-lumiajoneuvojen perusteetonta käyttökieltoa virallisilla moottorikelkkailureiteillä, viranomaismenettely on todennäköisesti lainvastaista ja Suomen valtio on tietyin edellytyksin velvollinen korvaamaan käyttörajoituksen tai -kiellon aiheuttamat taloudelliset vahingot. Lainvastaisesta viranomaismenettelystä voi luonnollisesti tehdä tutkintapyynnön poliisille tai kantelun ylemmälle viranomaiselle.

Alpina S.r.l. ja Polartec Motor Oy:n oikeudellisen asiantuntijan mukaan EU-komission lokakuussa 2018 Suomen valtiolle antama huomautus 31.12.2018 voimaantulleen lainsäädännön luonnoksesta vahvistaa kiistattomaksi vaatimukset kansallisen lainsäädännön soveltamisen keskeyttämisestä edellä kuvatulla tavalla. Yhtiöiden lähipäivinä EU-komissiolle lähetettävä kantelu tulee käynnistämään prosessin, jonka vääjäämättömänä lopputuloksena tulee siis enemmin tai myöhemmin olemaan Suomen kansallisen lainsäädännön muuttaminen tavalla joka vahvistaa Alpina-lumiajoneuvojen käytön pääsääntöisen laillisuuden myös virallisilla moottorikelkkailureiteillä. Siihen asti kaikkien Suomen viranomaisten velvollisuus on EU-oikeuden lojaalisuusvelvoitteen mukaisesti pidättäytyä EU-oikeuden vastaisen kansallisen lainsäädännon soveltamisesta tavalla joka perusteettomasti rajoittaa Alpina moottorikelkkojen vapaata liikkuvuutta Suomen markkinoille.

Lisätietoja EU-oikeuden loukkausta koskeviin kysymyksiin sekä oikeudellista neuvontaa mahdollisissa ongelmatilanteissa antaa Dr. juris, varatuomari Petri I Keskitalo, Lex Barents Oy, puh. 0406605005.

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET:

Anchor6
Anchor 1
Anchor 2
Anchor 3
Anchor 4
Anchor 5
bottom of page