top of page

TUOTTEET

Sensors and Software
IceMap-jäämittaus/ -kartoituslaitteet

Kanadalaisen Sensors and Software Inc. -yhtiön valmistamien IceMap-jääkartoituslaitteiden avulla erilaisten jääliikenneväylien (jääteiden, -siltojen, -kelkkailureittien, -latujen jne.) turvallisuuden kartoitus ja riskien hallinta on helppo nostaa aivan uudelle tasolle. IceMap-jääkartoituslaitteet ovat laajasti käytössä Pohjois-Amerikan maailmankuuluilla mutta haastavilla jääteillä, joiden riskienhallinnan järjestelmät ovat edelläkävijöitä koko maailmassa. IceMap-jääkartoituslaitteiden teknologia on siten laajalti testattua ja pitkälle kehitettyä.

Järjestelmä koostuu ajoneuvon perässsä vedettävästä jääskannauslaitteesta sekä siihen langattomasti yhteydessä olevaan Panasonic Toughbook-tietokoneeseen asennetusta ohjelmistosta. Järjestelmä tekee jopa 100.000 GPS-paikannettua mittausta sekunnissa ja tarjoaa järjestelmän kalibroinnin ja kartoitusarvojen asettelun jälkeen useita erilaisia käyttömahdollisuuksia:

1)

REAALIAIKAINEN:

jääkartoituksen seuranta, reitin ongelmakohtien reaaliaikaista paikantamista varten, järjestelmään säädetyn miminivahvuuden hälytyksen avulla:

2)

JÄLKIKÄTEINEN:

kartoituksen nauhoituksen yksityiskohtainen analysointi sekä tulosten monipuolinen raportointi esim. pdf-tiedostoina:

3)

HAVAINNOLLISTAMINEN:

jääkartoituksen tietojen julkaiseminen esim. Google Earth-palvelun avulla osoitettavan reitin värikoodauksen muodossa:

Markkinoiden parhaat jääkartoituslaitteet...
... maailman johtavalta jääskannereiden valmistajalta!
IceMap-reaaliaikainen analyysi

Jääkairauksen avulla tapahtuvan IceMap-jääkartoituslaitteiston kalibroinnin sekä käyttäjän tekemien kartoitusarvojen (ajoneuvon nopeus, mittausetäisyys, mittaussyvyys) säätämisen jälkeen tapahtuvan reaaliaikaisen analysoinnin avulla IceMap-laitteisto mahdollistaa:

 • kartoituksen turvallisen läpiviennin, käyttäjän säätäessä jäävahvuuden minimirajan, jonka alituksista järjestelmä antaa äänihälytyksen,

 • turvallisimpien reittivaihtoehtojen kartoituksen, käyttäjän kartoitettaessa vaihtoehtoisia reittejä joko suunnitelman mukaisesti tai kohdatessaan ongelma-alueita suunnitellun reitin varrelta, sekä

 • reitin heikoimpien kohtien reaaliaikaisen paikantamisen ja vahvistamisen esim. edustamiemme EMV-jäädytyspumppujen avulla.

IceMap-typical-data-labeled.jpg
IceMap-nauhoituksen jäkikäteinen analyysi

IceMap-jääkartoituksesta tehdyn nauhoituksen jälkikäteinen analyysi mahdollistaa kartoitetun reitin yksityiskohtaisen tarkastelun joko kokonaisuudessaan tai määritellyn minimivahvuuden alittavien reittiosuuksien osalta. Jälkikäteisen analyysin avulla esimerkiksi vaihtoehtoisten reittien analysointi on helppoa ja nopeuttaa jäärakentamisen kohteeksi valittavan reittivaihtoehdon valintaa.

IceMap-Data-Review-with-Replay-Bar-label
IceMap-raportointi

IceMap mahdollistaa useiden erilaisten raporttien helpon laadinnan pdf-tiedostoina, joihin käyttäjä voi määritellä kartoituksen nimen, alku- ja päätesijainnin tai

lisätä muita kommentteja:

 • Jään kalibrointien yhteenveto (Ice Calibration summary) listaa kaikki tehdyt jään kalibroinnit, niiden sijannin sekä jään mitatun vahvuuden

 • Heikoimpien jääosuuksien taulukko (Table of the thinnest sections) kertoo heikoimpien osuuksien kokonaispituuden sekä pisimmän yhtenäisen heikoimman jääosuuden pituuden.

 • Poikkeuslista (Exceptions table) kuvaa alueet, jotka on manuaalisesti poistettu esim. jään todennäköisen pohjakosketuksen johdosta

 • Karttanäkymä (Map view) kuvaa IceMap-kartoituksen reitin

 • Kokonaispoikkileikkaus (Overview cross-section) kuvaan jään vahvuuden IceMap-kartoitetulta reitiltä kokonaisuudessaan

 • Yksityiskohtainen poikkileikkaus (Detailed cross-section) kuvaan jään vahvuuden 1000 metrin jaksoissa koko IceMap-kartoitetulta reitiltä.

Seuraavassa esimerkkejä raporteista:

IceMap-kartoituksen havainnollistaminen

IceMap-kartoituksen tiedot voidaan havainnollistaa monin eri tavoin sillä ohjelmisto tarjoaa mahdollisuuden tietojen vientiin joko:

 • taulukkolaskentaan soveltuvana csv-tiedostona, tai

 • karttapalveluihin soveltuvana kmz-tiedostona, esim. Google Earth -palveluja varten.

Seuraavassa esimerkki Google Earth -palvelun avulla luodusta havainnollistamisesta, jolla kuvataan jäätien mittauspäivittäinen jään vahvuus värikoodauksen avulla:

Jääliikenneväylien riskienhallinta IceMap-laitteiston avulla

IceMap-jääkartoituslaitteistot on suunniteltu ajatellen tehokasta jääliikenneväylien riskienhallintaa ja niiden avulla jäätielle suunnitellun reitin ongelmakohdat on helppo paikantaa sillä kuten seuraavasta kuvasta näkyy, järjestelmän avulla esimerkiksi rakenteeltaan heikon jään tunnistaminen on vaivatonta.

IceMap-iceroad-RM.jpg

Järjestelmän avulla on siten helppoa paikantaa turvallisimpia reittivaihtoehtoja sekä vuosittaisen jäätilanteen vaihtelusta, että talvikauden aikana esim. vedenvirtauksen muutoksista aiheutuvien riskien muutosten hallintaa ajatellen.

JÄÄLIIKENNEVÄYLIEN RISKIENHALLINNAN OHJEISTUKSET

IceMap-jääkartoituslaitteistojen avulla tapahtuvan jääliikenneväylien  riskien tehokkaan hallinnan takaamiseksi, Sensors and Sofware -yhtiö on laatinut niiden käytölle hyvien käytänteiden suositukset. Yleisestä jääteiden riskienhallinnasta puolestaan löytyy lukuisia ohjeistuksia useista maista mutta varsinaisia viranomaisohjeita jääteiden turvallisuudesta ei tällä hetkellä ole vielä olemassa Suomessa, lukuunottamatta suppeita jääteiden rakentamista koskevia Väyläviraston ohjeita julkaisussa

 

Maanteiden talvihoito - Menetelmätieto (Liikenneviraston oheita 1/2017) s. 82-84.

Esimerkiksi Kanadassa, joka on jääteiden riskienhallinnan edelläkävijä, Northwestern Territories -aluehallinto on vuodesta 2015 lähtien käyttänyt jääskannereita ensisijaisena jään vahvuuden mittaustekniikkana ja vaatii runsaasti liikennöidyillä jääteillä jääskannausta vähintään 3-5 vuorokauden välein. Seuraavia kuvia klikkaamalla voit ladata käyttöösi tämän hetken ajantasaisimpia ohjeistuksia Kanadasta ja Ruotsista sekä tuoreimman ruotsalaisen tutkimuksen jääteiden turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä:

Ohjeitukset

Kanadan Northwest Territories -aluehallinnon liikenneviraston turvallisuusohjeet jääliikenneväylien rakentamiseen ja ylläpitoon,

Guidelines for Safe Ice Construction,

vuodelta 2015

0016-001_norex_ice_road_constr._web_1.jp

IceMap-valmistajan,

Sensors and Software -yhtiön suositukset jääskannereiden käyttöön jääteiden riskienhallinnassa,

Best Practices for Measuring Winter Road Ice Thickness Using GPR

Ice-Map-brochure_1.jpg

Ruotsin liikenneviraston, Trafikverketin julkaisemat tekniset kuvaukset makeanveden jäällä sijaitseville jääteille,

Vägar på sötvattenis

vuodelta 2002

vag_pa_is_1.jpg

Kanadan Saskatchewan provinssin liikenneministeriön käsikirja talviteiden kunnossapitoon

Winter roads handbook

vuodelta 2010

winter-roads-handbook-for-safe-operation

Kanadan Albertan provinssin hyvät käytänteet jään päällä tapahtuvalle rakentamiselle ja työskentelylle

Best practice

vuodelta 2013

WHS-PUB_sh010_1.jpg

Ruotsalainen tutkimus jääteiden turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä

Anläggning av isvägar

vuodelta 2014

Anlaggning av isvagar.jpg
IceMap-laitteiston tekniset tiedot ja esite
Ice-Map-brochure_2.jpg
IceMap-laitteisto ja EMV-jäädytyspumput täydentävät toisiaan

Tutustu myös maailman johtaviin EMV-jäädytyspumppuihin,

joilla jääliikennereittien turvallisuutta voidaan helposti parantaa vahvistamalla jäätä!

Parhaan kokonaiskuvan jäädytyspumppujen ja jääskannerin tarjoamista mahdollisuuksita saat perehtymällä Jääreittien Taitajat -esitteeseemme, jonka voit ladata pdf-tiedostona klikkaamalla alla olevaa kuvaa:

bottom of page